SEBU Forlag utgir hefter og fagbøker som er rettet spesielt mot barnehager og skoler samt universitets- og høgskolesektoren. Vi har som mål at bøkene skal være aktuelle, både som hjelp og inspirasjon i det daglige arbeidet, og som aktuelle pensumbøker i utdanningen.

Anne Marie Lundemo Gärtner
Hva tenker du på?
Refleksjon som metode i barnehagen

Hva er grunnen til at du vil jobbe i barnehage? Hva slags medarbeider ønsker du å være? Og hvilke medarbeidere ønsker du å ha? Hva preger barnehagens samarbeid? Snakkes det mest, eller handles det mest? Er det harmoni mellom det dere sier dere gjør og det dere gjør? Hvordan er samværet med barna? Lar dere barnas tanker komme frem, og er dere flinke til å lytte til barna? Hvilke samtaler har dere med barna? I en likeverdig kommunikasjon finnes det en tid for å prate og en tid for å lytte. Er du mest opptatt av hva du skal svare, eller er du mest opptatt av å forstå det samtalepartneren forteller deg? Denne boka handler om hvordan du kan arbeide aktivt med refleksjon som metode i barnehagen, noe som dypest sett betyr å tenke over og tenke etter hva det vil si å arbeide i en barnehage. Boka er rettet mot alle som arbeider i barnehagen, og mot alle som utdanner seg til å arbeide i barnehagen.
Anne Marie Lundemo Gärtner (f. 1966) er faglig veileder i Skogveien barnehage. Hun er utdannet barnehagelærer i 1999 med videreutdanning i psykologi og har 24 års praksis fra arbeid i barnehage.
ISBN 978-82-91529-40-0
116 sider
Utgitt 2014
Kr. 270,-
[Bestill]

Randi Moe, Grete Nordvik og Svein Ole Sataøen
Ny som barnehagelærer
Om veiledning som støtte i utvikling av profesjonell identitet

Denne boken handler om veiledning av nyutdannede barnehagelærere og deres profesjonelle utvikling i møte med barnehagen som arbeidsplass. Kvalifisert veiledning kan bidra både til utvikling av den nyutdannede barnehagelærerens yrkespraksis og til kvalitetsutvikling i den enkelte barnehage og skole.
Boken er rettet mot som skal arbeide som veiledere for nyutdannede, arbeidsgivere som skal ta imot nyutdannede barnehagelærere, avgangsstudenter i barnehagelærerutdanningen og nyutdannede barnehagelærere. Boken vil være aktuell i utdanning innen veiledning, og nyttig som felles utgangspunkt for de partene som inngår i veiledningsprogrammene for nyutdannede.
Randi Moe  (f.1959) er høgskolelektor, Grete Nordvik  (f.1956) er førstelektor og Svein Ole Sataøen  (f.1954) er førsteamanuensis, alle i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning.
ISBN 978-82-91529-39-4
134 sider
Utgitt 2013
Kr. 298,-
[Bestill]

Tove Kirsti Konradsen, Liv Randi Nervik, Ellen Marie Skjølsvold, Wibeke Stenset
La mæ få klar det sjøl
Ergonomi og pedagogikk i barnehagen

Gjennom et tverrfaglig arbeid i barnehager har forfatterne sett hvor tett sammenheng det er  mellom god ergonomi for voksne og et godt pedagogisk tilbud til barna. Ved å sette fokus på barnas iboende vilje til å klare seg selv samtidig som man legger til rette det fysiske miljøet, oppstår det en vinn-vinn-situasjon. Barna får gode forutsetninger for utvikling og læring gjennom å klare mest mulig selv, og de ansatte kan få bedre helse ved å unngå belastninger. Boka handler om de ansatte i barnehagen og deres arbeidsmåter sett i sammenheng med barnas medvirkning og mestring.
Boka er rettet mot alle som arbeider i barnehagen, barnehagelærerstudenter, bedriftshelsetjenesten og andre med overordnet ansvar for planlegging av barnehagedrift.
Tove Kirsti Konradsen  er sosiolog og rådgiver i Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune, Liv Randi Nervik  er førskolelærer og rådgiver samme sted, Wibeke Stenset
er fysioterapeut samme sted og Ellen Marie Skjølsvold  er førskolelærer og arbeider som enhetsleder ved Nidaros barnehager.
ISBN 978-82-91529-38-7
132 sider
Utgitt 2013
Kr. 297,-
[Bestill]

Hanne Emilie Skarpsno
Barn og seksualitet
Utfordringer i barnehagen

Vi snakker lite om barnas seksualitet i barnehagen og det er ofte tilfeldig både hvilke holdninger personalet har og hvordan de handler i forhold til dette temaet i praksis. Mange ser at seksualitet som tema er viktig, men er usikre på hvordan de kan forholde seg til dette i barnehagen. Hos mange barnehageansatte er kunnskapen om barns seksualitet minimal, og de voksne handler ofte ut fra egne erfaringer og holdninger. Denne boken vil gi kunnskap om og redskaper til å sette barnas seksualitet på dagsorden. Barnas seksuelle utvikling er alt for viktig til at vi kan la tilfeldighetene råde. Boka er rettet mot alle som arbeider i barnehagen, barnehagelærerstudenter og foreldre.
Hanne Emilie Skarpsno er utdannet sexologisk rådgiver og førskolelærer med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og barnevern. Hun har 25 års erfaring i arbeid med mennesker.
ISBN 978-82-91529-37-0
73 sider
Utgitt 2013
Kr. 210,-
[Bestill]

Anny Ekerhovd Vassenden
Praktisk pedagogisk arbeid med
Svaktfungerende barn

Det er en stor utfordring å arbeide som pedagog når du har ansvaret for svaktfungerende barn. I denne boka viser forfatteren hvordan du på bakgrunn av en faglig forståelse av barns utvikling generelt, kan stimulere barnas utvikling på en positiv måte nær sagt uansett hvor vanskelig barna har det i utgangspunktet. Forfatteren har en lang pedagogisk praksis med svaktfungerende barn, og i boka viser hun en rekke praktiske eksempler på hvordan arbeidet kan legges til rette i hverdagen i arbeidet med disse barna, enten det er i barnehagen eller i skolen. Målgruppa for boka er førskole- og allmennlærerstudenter og alle som arbeider med svaktfungerende barn i barnehage eller skole.
Anny Ekerhovd Vassenden er utdannet førskolelærer og har 2. avdeling i spesialpedagogikk, linje for synspedagogikk. Hun har lang og solid praktisk erfaring, bl.a. som pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehage, kontaktlærer/spesialpedagog og spesialpedagog/synspedagog i skolen.
ISBN 978-82-91529-34-9
200 sider
Utgitt 2011
Kr. 292,-
[Bestill]

Reidar J. Pettersen (red.)
"Om alt skal bli som før, må alle ting forandres"
Festskrift til Bjørn Berg

Bjørn Berg har vært en sentral aktør i norsk utdanning gjennom mange år. I 2011 fyller han 70 år og blir pensjonist. Denne boka er en hyllest – et festskrift – til Bjørn for hans utrettelige arbeid for en bedre barnehage, skole og høgskole i Norge.
I dette festskriftet har fagfeller av Bjørn bidratt med artikler som på ulike måter viser både bredden og dybden i det Bjørn har hatt interesse for og også selv direkte vært med på i sin karriere. Han har vært engasjert på ulike områder innen pedagogikk og utdanningspolitikk, så artiklene er gruppert i tre deler:
Del I: Barnehagesektoren. Bjørn Berg og Nærmiljø – Barnehageprosjektet. Statlig styring av barnehagesektoren. Årsplanlegging i barnehagen. Modellflyging med trønderske briller.
Del II: Ledelse, utredning og utvikling
Del III: Forskning og utvikling. 
ISBN 978-82-91529-36-3
239 sider
Utgitt 2011
Kr. 250,-
[Bestill]

Knut Rune Johansson
Modig ledelse i barnehagen
Et kampskrift!

Dette er ingen vanlig lærebok i ledelse, men et engasjert kampskrift for en modig ledelse hvor ledere tør å stå fram og være seg selv og kjempe for de sakene de tror på. Forfatteren stiller fundamentale spørsmål som: Hvorfor skal noen ville følge meg? Hva vil jeg med mitt lederskap? Kan mitt lederskap knyttes til den person jeg er? Hva kan jeg oppnå med å være modig?
Forfatteren drøfter både autentiske og karismatiske ledere, og er innom ledere som Hitler, Che Guevara og andre vel kjente ledere. Samtidig drøfter han hverdagen for ledere i sin alminnelighet og i barnehagen spesielt. Forfatteren står for at å lede er ingen metode, men å leve et liv fullt og helt, på godt og vondt.
Boka er rettet mot alle som arbeider med ledelse, og vil være spesielt interessant for styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, samt førskolelærerstudenter.
Knut Rune Johansson er pedagogisk leder i Asker kommune og studerer til mastergrad i ledelse på BI. Han er førskolelærerutdannet, har høyskoleutdanning i pedagogisk veiledning, prosjektledelse og økonomi/administrasjon. 
ISBN 978-82-91529-35-6
200 sider
Utgitt 2011
Kr. 290,-
[Bestill]

Reidar J. Pettersen (red)
Suksess i barnehagen
Barnehagefolkets egne beskrivelser av hva de lykkes med i barnehagen

Denne boka er blitt til på dugnad. I april-mai 2010 gikk redaktøren ut med en utfordring til barnehagefolket i Norge om å sende inn en beskrivelse av det de syntes de lykkes med i sin barnehage. Det kunne være en beskrivelse av nær sagt hva som helst; organiseringen av garderoben, måltidene, ulike pedagogiske opplegg inne eller ute, personalmøter, foreldremøter, styrerens arbeid, planleggingsarbeid, utelekeplassen, turer, osv, osv. Barnehagefolket tok dette på strak arm, og det kom inn et tresifret antall artikler! Ikke alt var tilrettelagt for å kunne publiseres, men vi har likevel fått plass til stoff fra 47 ulike barnehager. 
Dette rike og enestående materialet er her satt sammen til en helhetlig bok, som bl.a. har kapitler om oppstart i barnehagen, planlegging i hverdagen, barns kreative uttrykk, fravær og nærvær, barn i aktivitet, ernæring, medvirkning og temaer i barnehagen. Dette er med andre ord ei bok som alle som på en eller annen måte har tilknytning til barnehagesektoren, må lese! 
ISBN 978-82-91529-33-2
280 sider
Utgitt 2010
Kr. 325,-
[Bestill]

Aina Nordahl og Sidsel Skappel Misund
Læring gjennom mestring
Skoggruppemetoden

Kan alle barn, uansett modnings- og utviklingsnivå, lære å mestre nye utfordringer? Boka viser at det er mulig gjennom skoggruppemetoden - en systematisk metode bygget på mestringsopplevelser. 
Gjennom bruk av metoden viser forfatterne hvordan aktivitet, motivasjon og positivt samspill styrker barnas mestringsfølelse og dermed støtter barnas læring og utvikling på alle områder.
Boka viser hvordan metoden kan brukes i barnehager og skoler i forhold til barn med spesielle behov, minoritetsspråklige barn og barn med vansker på et eller flere områder. Gjennom praktiske eksempler, bl.a. ved bruk av systematisk oppbygde individuelle læreplaner, viser forfatterne hvordan metoden kan gi barna en helhetlig læring og styrke deres språk og begreper på en slik måte at også lese- og skriveopplæringen ivaretas på en god måte. 
Boka er aktuell for studenter, personalet i barnehager, lærere, spesialpedagoger, SFO-ansatte og for alle som arbeider med minoritetsspråklige barn. 
Boka er en revidert og betydelig utvidet utgave av Jeg vil mestre!. Mestringsopplevelser som basis for læring og utvikling. "Skoggruppemetoden". 
Både Sidsel Skappel Misund og Aina Nordahl er førskolelærerutdannet og har 2. avdeling spesialpedagogikk. De har begge lang og allsidig praksis fra arbeid med barn med spesielle behov i barnehage og skole. 
ISBN 978-82-91529-31-8
191 sider
Første ugave 2009
Kr. 295,-
[Bestill]

Anne Berg
Å lære med hele kroppen
Multisensorisk læring i barnehage og skole

Barns utvikling og læring er en kompleks og kontinuerlig prosess som starter allerede i mors liv. I denne boka har forfatteren fokusert på hvor viktig sanser og motorikk er for den totale læringen, med spesiell vinkling inn mot det å lære å lese og skrive. En mulitsensorisk læring - det å lære med hele kroppen - er en forutsetning for god læring og utvikling gjennom hele livet.
Boka retter seg mot alle som arbeider med barn i barnehage og skole samt til studenter i førskole- og allmennlærerutdanningen. 
Anne Berg er høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning, siden 1987. Hun tok hovedfag i idrett i 1995, med vekt på motorisk usikre barn. Hun er i tillegg daglig leder ved Motorikksenteret i Trondheim. 
ISBN 978-82-91529-30-1
135 sider
Første ugave 2009
Kr. 278,-
[Bestill]

Reidar J. Pettersen (red) 
Barnehagen som læringsarena
Skrifter fra Nordiske Impulser 2008

Temaet på konferansen Nordiske Impulser i Oslo 2008 var Barnehagen som læringsarena. I denne boka presenterer vi sju av de totalt ti innleggene på konferansen. I sum gir de et både teoretisk og metodisk innsyn i hvordan barnehagen kan være en arena for barns læring og utvikling.
Kap 1: Reidar J. Pettersen: Nordiske Impulser- en ny arena for barnehagefolk
Kap 2: Edith Ravnborg Nissen: Didaktikkens indtog i dagtilbudene. Fra stue til læringsrum
Kap 3: Turid Thorsby Jansen: En lærer underviser, men hva gjør en førskolelærer? 
Kap 4: Hillevi Lenz Taguchi: Intra-aktivt pedagogisk arbeid for inkludering og rettferdighet
Kap 5: Stig Broström: Børnehavens didaktik - tilpasning eller frigørelse? 
Kap 6: Hans Henrik Knoop: Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det
Kap 7: Nevelle Harper: Förskolan Stella Nova
Kap 8: Kari Sundby: Tilpasset opplæring i barnehagen
ISBN 978-82-91529-29-5
Kr. 250,-
[Bestill]

Arild Odd
Barnehage for voksne
Hundre ideer om hvordan du kan få en bedre arbeidsdag

Det er ingen tvil om at ansatte i barnehagene er gode til å ta hånd om barna, men er de like gode til å ta vare på seg selv? Det kan vi sette et spørsmålstegn ved, for vi vet at mange voksne i barnehagen sliter med helsa. 
Vi finner lite når vi søker i bøker eller på nett etter gode eksempler på hvordan vi kan lette det daglige arbeidet i barnehagen. Erfaringene fins, men de er godt gjemt. Det inspirerte forfatteren til å skrive boka.
Løsninger er imidlertid ofte snublende nære. Dette er en bok for de barnehagene som vil gjøre noe for de voksne også. I boka beskrives over hundre ideer til hvordan arbeidsdagen kan bedres for de voksne, fra de som ikke koster noe, til løsninger som kanskje må godkjennes av styret i barnehagen for å kunne bli realisert. 
Arild Odd er utdannet fysioterapeut. Han har i de senere årene arbeidet med arbeidsmiljø, ergonomi og tilrettelegging i bedriftshelsetjenesten. 
ISBN 978-82-91529-28-8
Kr. 275,-
[Bestill]

Reidar J. Pettersen (red) 
Barnehagen i et tiårsperspektiv

I denne boka analyserer et knippe av våre mest erfarne barnehagefolk sentrale sider ved barnehagene. Drøftingene fanger opp både situasjonen i dag, utviklingen i et tiårsperspektiv og utfordringene i nær framtid. 
I del I drøftes den generelle utviklingen av barnehagesektoren de siste ti årene. Unni Bleken tar for seg de helt konkrete strukturelle endringer, mens Frode Søbstad stiller spørsmål ved hvor ny den nye rammeplanen egentlig er. 
I del II stilles spørsmålet om det er blitt nye krav til de voksne i barnehagen. Hallgjerd Osnes ser på utfordringene når det gjelder ledelse i barnehagen, mens Inger M. Pedersen går nærmere inn på den personlige voksenrollen. 
I del III går vi nærmere inn på eiernes rolle. Bente Aronsen reflekterer over kommunen som barnehagemyndighet og eier, mens Monica Johnsen viser hvordan de private barnehagene kan komme sterkere på banen. 
I fjerde og siste del settes søkelyset på brukerne. Kurt O. Bjørnnes tar for seg foreldrenes rolle, først og fremst i et juridisk perspektiv, mens Anne Greve avslutter med de aller viktigste i hele barnehagesammenhengen, barna og deres vennskapsrelasjoner i barnehagen. 
ISBN 978-82-91529-27-1
Kr. 240,-
[Bestill]

Eva Johannessen
Mye er forskjellig – men bare utenpå?
Om barn, barneoppdragelse og utdanning i en mangfoldig verden. 

Tittelen på boka er hentet fra en kjent barnesang som sier at det bare er utseendet som skiller barn i ulike deler av verden fra hverandre. Men er det bare utenpå de er forskjellige? Barn lever under svært ulike betingelser, og mange steder er oppdragelsen helt motsatt av hva vi mener er best i vår del av verden. På tross av forskjeller i levekår, styresett, kjønnsrollemønster, oppdragelse og utdanning vokser de fleste barn opp til å bli samfunnsnyttige og velfungerende borgere. 
Forfatteren gir eksempler fra forskjellige deler av verden som belyser mangfold og kontraster i synet på barn og deres rolle i familie og samfunn. Noen av eksemplene er hentet fra land hvor våre flyktninger, asylsøkere og innvandrere kommer fra. 
Hun retter også et kritisk blikk mot vestlig hjelp og støtte til barn i fattige land. En forutsetning for at hjelpen skal lykkes er at den bygger på de ulikheter som fins og de ressurser som er i miljøet. 
Boka er rettet mot studenter og alle som arbeider med barn, enten det er i Norge eller i andre deler av verden. 
Eva Johannessen er cand.paed. med doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun arbeidet i 25 år med lærerutdanning; først ved Høgskole og deretter ved Universitetet i Oslo. Siden 1997 har hun vært selvstendig konsulent med utdanningsprosjekter i Afrika, Asia og Latin Amerika som spesialområde. Hun har bl.a. hatt flere oppdrag for Flyktninghjelpen, Redd Barna og Regnskogfondet. 
ISBN: 978-82-91529-26-4
Kr. 297,-
[Bestill]

Eva Maagerø og Birte Simonsen
Polly put the kettle on
Engelsk i barnehage og småskole

Boka henvender seg til førskolelærere og andre ansatte i barnehagen, lærere i småskolen, studenter og andre som er opptatt av barn og språkstimulering, og som ønsker å vite mer om hvordan barn kan møte et fremmedspråk gjennom lek i ung alder. Boka inneholder et rikt materiale og mange ideer til lek med utgangspunkt i engelsk i barnehage og småskole, og har i tillegg stoff om barn og språk, læring og språkdidaktikk.
Boka har kommet til ved et teamarbeid. Den er skrevet av Eva Maagerø, førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, og Birte Simonsen, høgskolelektor ved Høgskolen i Agder, i samarbeid med engelsklærer Polly Elvin, barnehagekonsulent Kari-Johanne Henriksen, styrer Gunvor Benestad Lia, avdelingsleder Tini Østerberg Skaar og styrer Turid Stenbro. Dessuten har mange barn i Lillesand kommune bidratt med kommentarer og refleksjoner om engelsk og om språk i sin alminnelighet. Boka bygger på erfaringer fra et engelskprosjekt i Bergstø og Borketun barnehage i Lillesand tida 2002 – 06.
ISBN-10: 82-91529-25-6
ISBN-13: 978-82-91529-25-7
Kr. 262,-
[Bestill]

Einar Jahr og Oddveig Øgaard
Matematikk i barnehagen
Antall, rom og form

Denne boka tar utgangspunkt i fagområdet Antall, rom og form i den nye Rammeplanen, og er skrevet først og fremst med tanke på matematikkfaget i førskolelærerutdanningen og for bruk i barnehagen. Samtidig har vi også tenkt på dem som arbeider på småskoletrinnet og på interesserte foreldre. Boka inneholder tema som generelt om matematikk i barnehagen, Piaget og Vygotskij, litt om logikk, tall, måling og geometri og en rekke praktiske eksempler på aktiviteter og øvelser.
Vi mener at solide faglige og didaktiske kunnskaper er avgjørende for at voksne skal kunne stimulere barnas utvikling på dette området. Vi gir en rekke eksempler på aktiviteter som tar sikte på å utvikle barnas matematiske kompetanse, og i hvert teorikapittel har vi dessuten analysert ett slikt eksempel grundig, for å vise rikdommen av matematikk som ligger i de ulike aktivitetene.
ISBN 82-91529-24-8
Kr. 242,-
[Bestill]

Anne Berg og Karin Kippe
Småbarnas kroppslige verden.
Sansemotorisk utvikling hos barn 0-3 år.

Boka handler om utvikling og stimulering av sanser og motorikk de tre første årene i barnas liv. Boka er todelt. Den første delen er en gjennomgang av de kunnskaper vi har i dag om de minste barnas sansemotoriske utvikling. I del to viser vi en rekke øvelser og aktiviteter som er egnet til å stimulere barnas sansemotoriske utvikling, øvelser som er tilpasset barnas alder, og som kan gjøres både hjemme og i barnehagen.
Boka er skrevet først og fremst for førskolelærere og andre ansatte i barnehagen, førskolelærerstudenter, småbarnsforeldre og forøvrig alle som arbeider med små barn.
ISBN 82-91528-22-1
Kr. 298,-
[Bestill]

Hermundur Sigmundsson og Monika Haga (red.)
Motorikk og samfunn
En samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd

Boka handler om barn og unges motorikk sett i et samfunnsperspektiv. Sentrale temaer er en teoretisk oversikt over motorisk utvikling, motorisk kontroll, motorisk læring, testing av motorikk, motorikk og fysisk aktivitet hos barn og unge, språk- og motorikkvansker, funksjonell håndskrift og en refleksjon over motorikk som samfunnsfenomen. Boka er relevant for faggrupper som arbeider med motorisk atferd, slik som førskolelærere, allmennlærere, kroppsøvingslærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, osv.
ISBN 82-91529-21-3
Kr. 296,-
[Bestill]

Reidar J. Pettersen
Den gode barnehagen
Kvalitetsutvikling i barnehagen

Utvikling av kvalitet i barnehagene er regjeringens viktigste satsningsområde ved inngangen til dette årtusenet. I denne boka drøfter forfatteren de tre viktigste arbeidsoppgavene barnehagepersonalet har når det gjelder å bedre kvaliteten i egen barnehagen. I kapittel en drøfter han generelt hva kvalitet er og gir eksempler på hvordan barnehagepersonalet selv kan konkretisere og utforme kvalitetskriterier for arbeidet i egen barnehage. I kapittel to går han igjennom hva vurdering er og hvordan personalet konkret kan vurdere kvaliteten i egen barnehage. Her er det bl.a. lagt vekt på vurderingsmetoder. I kapittel tre drøfter forfatteren hva endringskompetanse er og hvilke metoder og verktøy personalet kan bruke for å implementere og følge opp endringer i egen barnehage. Boka er først og fremst rettet mot førskolelærerstudenter og alle som arbeider i barnehagen. Boka er også grunnbok i e-læringskurset med samme tittel.
ISBN 82-91529-18-3
Kr. 190,-
[Bestill]

Kvalitetsvurdering av barnehagen
ECERS-metoden - Kvalitetsvurdering av basisfunksjoner i barnehagen for 2 - 5-åringer
Norsk versjon ved Reidar J. Pettersen

«Et ypperlig verktøy for ansatte i barnehagen» (styrer i en barnehage)
ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale. Revised Edition) er et instrument for å vurdere kvaliteten på barnehagen. Den er beregnet for barnehager hvor det går barn i alderen 2 - 5 år. Skalaen kan brukes til mange formål. De ansatte på en avdeling i barnehagen kan bruke metoden i en intern selvvurdering av egen avdeling, den kan også brukes i en ekstern vurdering, i utdanningen kan metoden brukes av studentene når de er ute i praksis og forskere kan bruke metoden for å samle inn data om barnehager. Ikke minst er dette interessant i sammenlignende studier, da ECERS er oversatt og standardisert til mange språk, slik som italiensk, svensk, tysk, portugisisk, spansk og islandsk. ECERS består av totalt 45 ulike basisfunksjoner (skaler). Til hver skala er det gitt et visst antall kvalitetsindikatorer (kvalitetskriterier), til sammen 511 indikatorer. Mange av indikatorene forklares nærmere ved hjelp av konkrete eksempler og fotnoter.
ISBN 82-91529-19-1
Kr. 165,-
[Bestill]

Clas Jostein Claussen
Det er noe med den ungen
Fra bekymring til handling

Ny, revidert utgave
Med bidrag fra: Anne Sagbakken, Kari Gamst og Åse Langballe
Når du arbeider med barn, vil du fra tid til annen møte barn som du av en eller annen grunn blir bekymret for. Du vet ikke helt hvorfor, men du føler mer eller mindre bevisst at Det er noe med den ungen! I denne boken drøfter forfatterne hvordan vi kan arbeide systematisk med bekymringssitusjoner. Ved hjelp av en arbeidsmodell beskrives fasene i arbeidet, fra bekymring til profesjonell atferd. Boken innholder en systematisk framstilling av hvordan vi kan kartlegge og vurdere bekymringssituasjoner, og beskriver aktuelle hjelpetiltak. Barnehagens rolle som formidler av hjelp drøftes inngående med henvisning til aktuelle lovbestemmelser.
Alle forfatterne av boka har lang praksis fra barnevern og det spesialpedagogiske feltet.
ISBN 978-82-91529-32-5
Kr 325,-
[Bestill]

Reidar J. Pettersen (Red.)
Sa barna. Gullkorn fra barnehagen.

I SEBUs tidsskrift «Barnehagen. Tidsskrift for barnehagefolk» er det ei fast spalte som heter «Glimt fra barnehagen». I den publiseres gode replikker - gullkorn - fra barna i barnehagehverdagen. I «Sa barna» har redaktøren samlet de 99 beste historiene. Barnas gode replikker og korte anekdoter er samlet i kapitler som «Om utseende», «Om mat», «Om dyr», «Om sykdom», «Om lek», «Livsfilosofi» og «Den gode replikk». Boka er midt i blinken for alle voksne som er glad i humor.
ISBN 82-91529-16-7
Kr 99,-
[Bestill]

Eva Johannessen
Lille Per altfor vill, lille Kari altfor snill.

Hvordan skal vi forstå barn med sosiale og emosjonelle problemer, og hvordan skal vi forholde oss til dem i praksis? Boka inneholder både teoretiske perspektiver på disse barna samt forslag til tiltak.
ISBN 82-91529-01-9
Kr 186,-
[Bestill]

Eva Johannessen og Gunnel Larson-Swærd
Spesialpedagogikk i praksis.
Tiltaksprogram for barn med behov for særskilt støtte.

Denne boka er bygd opp rundt et tiltaksprogram for barn med behov for særskilt støtte, med særlig vekt på barn med psykososiale problem. Tiltaksprogrammet er utviklet slik at det skal være et nyttig og praktisk hjelpemiddel for barnehagene og skolene i deres arbeid med barn med behov for særskilt hjelp og støtte. Boka er omarbeidet og tilrettelagt for norske forhold. Det er lagt til mye nytt stoff som er relevant for spesialpedagogikk i Norge og som peker utover de kasusene som blir presentert. Boka er aktuell i utdanningen av førskolelærere, lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og andre som vil ha med barn med funksjonshemninger å gjøre i sitt framtidige arbeid. Den er også aktuell for praktikere som arbeider i barnehage, skole, fritidshjem, SFO, sosialkontor og barnevern.
ISBN 82-91529-12-4
Kr 195,-
[Bestill]

Tor Egil Bagøien (Red.)
Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv.

Dette er en bok om barns rike liv under åpen himmel, og handler om det verdifulle ved barns friluftsliv. Boka tar opp og drøfter friluftslivets pedagogikk, historie, kultur, jus og forvaltning. Den er rettet mot alle som er sammen med barn i friluft, enten som privatperson eller i faglig sammenheng som lærer, førskolelærer, friluftspedagog, aktivitetsleder, speiderleder, idrettsleder, osv.
ISBN 82-91529-10-8
Kr 245,-
[Bestill]

Marit Johnsen Høy
Grip ordet! Presentasjonsteknikk for førskolelærere.

I denne boka viser forfatteren hvordan førskolelærere kan bli mer profesjonelle i sin måte å legge fram stoff på i forsamlinger. Hun drøfter både hvordan nervøsitet kan bekjempes og ulike presentasjonsteknikker.
ISBN 82-91529-02-7
Kr 148,-
[Bestill]

Jan Morten Loftesnes
På naturleikeplassen

Boka gjer praktiske tips og viser den aller enklaste form for friluftsliv. Forfattaren drøfter emne som tilrettelegging av ein naturleikeplass, korleis ein kan lage aktivitetar på naturleikeplassen, slik som sanking av ved og bygging av bål, bruk av ulike redskapar, bygging av hytter, og mykje, mykje meir. I boka, som i stor grad vender seg seg mot tilsette i barnehage, skulefritidsordning og på småskuletrinnet, er praktisk arbeid sett i relasjon til ei teoretisk grunnhaldning der barn har medansvar og er deltakande. Boka vil såleis kunne brukast i grunnutdanninga i førskule- og allmennlærarutdanning og i fordjupningseiningar i førskulelærarutdanninga. Den vil og kunne brukast i etterutdanning og kurs. I tillegg vil boka kunne brukast av dei som utdannar seg til eller arbeider med barn og unge med særskilde behov. Boka kan difor vere aktuell som litteratur ved vernepleie-, barnevern- og sosialarbeidarutdanning.
Jan Morten Loftesnes (1961) har hovudfag i idrett og er tilsett som høgskulelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
ISBN 82-91529-09-4
Kr 180,-
[Bestill]

Hermundur Sigmundsson og Arve Vorland Pedersen
Motorisk utvikling. Nyere perspektiver på barns motorikk

Vi har etter hvert fått mye kunnskap om hvordan motorisk utvikling skjer, men mindre kunnskap om hvorfor den skjer. Denne boka skal først og fremst skape et teoretisk grunnlag innenfor emnet motorisk atferd for de faggrupper som spesielt retter sitt arbeid mot barn, slik som førskolelærere, allmennlærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Boka presenterer teorier om motorisk utvikling, og introduserer også en ny forståelse basert på teorier om dynamiske systemer.
Hermundur Sigmundsson er førsteamanuensis ved Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved Universitetet i Trondheim. Arve Vorland Pedersen er fysioterapeut og hovedfagsstudent ved Idrettsvitenskapelig institutt, studieretning bevegelsesvitenskap ved Universitetet i Trondheim. Han er også høgskolelærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fysioterapiutdanningen.
ISBN 82-91529-11-6
Kr 198,-
[Bestill]

Ingrid Pramling Samuelsson og Sonja Sheridan
Grobunn for læring. Perspektiver og holdninger i læreplan for barnehagen
Innledning av Unni Bleken

Barnehagene i Sverige har fått sin egen læreplan, Lpfø-98, og barnehagene i Norge har sin Rammeplan. Det prinsipielle innholdet i begge planene er stort sett veldig likt. I Grobunn for læring drøfter forfatterne punkt for punkt hvordan de ulike målene i læreplanen kan omsettes til praktisk pedagogisk handling. Boken fokuserer på barnets læring og pedagogens holdninger, og konkretiserer hvordan målene i læreplanen kan omsettes til det daglige liv i barnehagen. Boka retter seg mot hele barnehagesektoren, både administrasjonen, utdanningen og personalet i barnehagene.
Begge forfatterne er førskolelærere og forskere ved universitetet i Gøteborg. Ingrid Pramling Samuelsson er professor i pedagogikk med innretning mot de tidlige barneårene. Sonja Sheridan er doktorand i pedagogikk.
ISBN 82-91529-13-2
Kr 224,-
[Bestill]